Om Lilleborg / Børnemiljø

Børnemiljø

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude - de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i et dagtilbud udgør børnemiljøet. Dagtilbuds arbejde med børnemiljø skal sikre et miljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv under hensynstagen til børnenes alder og modenhed, og børnenes oplevelser af deres børnemiljø skal så vidt muligt inddrages.

Børnemiljø og læreplaner

Vi har valgt at måle på børnemiljøet via DCUM (Dansk Center For Undervisningsmiljø).
 
Med deres Dagtilbudstermometer har vi lavet kvalificerede undersøgelser og rapporter, der giver os en systematisk viden om børnehavens børnemiljø sammentænkt med de pædagogiske læreplanstemaer.
Dagtilbudstermometeret understøtter Dagtilbudslovens kapitel 2 §7 og 8, som bl.a. skriver, at:
  • Dagtilbud skal arbejde med børnemiljøet i tilknytning til de pædagogiske læreplaner
  • Dagtilbud skal vurdere det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
  • Børnemiljøet skal vurderes ud fra børnenes perspektiv

Om Dagtilbudstermometeret?

Dagtilbudstermometeret er et gratis og enkelt værktøj, der undersøger børnemiljøet i børnehaven. Børns trivsel er afgørende for en tryg, sjov og lærerig institutionsdag. Med Dagtilbudstermometeret får du / vi indblik i, hvordan børnene oplever deres fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
 
Rammen for arbejdet med børnemiljø er de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Hermed får vi et godt afsæt for at sammentænke arbejdet med børnemiljø og læreplaner.

Børnemiljøundersøgelsen 2015 + 2018

Målgruppen i denne undersøgelse er de 5-6-årige børn der afslutter deres børnehavetid (13 børn fra 2015 og 23 børn fra 2018) tilsammen 36 børn.

Medarbejderne har ”stuevis” besvaret refleksionsskemaerne, og børnene har enkeltvis besvaret spørgeskemaerne.
Via Dagtilbudstermometeret er der mulighed for at trække mange forskellige typer at rapporter. Vi har valgt at synliggøre 3 rapporter her på hjemmesiden.
 
Skulle forældre eller andre interesserede have lyst til at se rapporter på fx stueniveau, kønsfordeling, rapporter som sammenligner os med Odsherred kommunes dagtilbud eller sammenligner os med dagtilbud på landsplan skal være velkomne til at rette henvendelse, eller se rapporterne i børnehaven.

Rapporttyper

Overbliksrapport (viser børnenes besvarelser)
 
Overbliksrapporten viser resultater på spørgsmålsniveau. Rapporten viser, hvad der er svaret på hvert enkelt spørgsmål og hvordan svarene fordeler sig. Spørgsmålene er inddelt efter det psykiske, æstetiske og fysiske børnemiljø og er koblet til de pædagogiske læreplanstemaer.
 
Overbliksrapport (viser de voksnes besvarelser)
 
Rapporten viser dagtilbuddets vurdering af, hvordan børnene oplever deres eget børnemiljø. Spørgsmålene er inddelt efter det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø og er desuden koblet til de pædagogiske læreplanstemaer. Rapporten kan derfor være et godt afsæt for det videre pædagogiske arbejde med børnemiljø og læreplaner.
 
Temarapport (viser de voksnes vurdering af, hvordan børnene oplever deres eget børnemiljø i forhold til læreplanstemaerne)

Temarapporten viser et gennemsnit for dagtilbuddets samlede børnemiljø og de 6 læreplanstemaer. Der vises også resultater opdelt på det fysiske psykiske og æstetiske børnemiljø og de 9 nøgleindikatorer.
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk